merki sameinaðs sveitarfélags

Hitaveita

1.gr.

Hitaveita Reykjahlíðar selur hitaorku frá aðveituæð og dreifikerfi veitunnar
samkvæmt ákvæðum gjaldskrár þessarar.

2.gr.

Hitaveita Reykjahlíðar lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vantsæðar
hennar, í té vatnsmagn er ætla má að nægi til hitunar á húsinu, enda séu ofnar
hússins nægilega stóri að dómi eftirlitsmanns hitaveitu.

3.gr.

Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða skv. vatnsmæli fyrir hvern rúmmetra vatns
miðað við vatnshita í tengibrunni þar sem stofnæð og heimtaug/dreifikerfi
mætast, sem hér segir:
a) Fyrir vatn 80°C og heitara greiðast 161 kr/m3.
b) 70-79° 129 kr/m3.
c) 69°C og kaldara 98 kr/m3.
Hitaveitunni er heimilt að færa notendur milli gjaldflokka þar sem einstakar
heimtauger eru það langar að ætla má að um verulega kólnun sé að ræða í þeim.
Þar til vatnsmælir hefur verið settur upp og ef vatnsmælir bilar áætlar hitaveitan
vatnsnotkunina með hliðsjón af hitaþörf hússins. Hitaveitan lætur húseigendum
í té aukamæla ef þess er óskað.

4.gr.

Fyrir hverja húsveitu (1. mæli) er greitt fast mánaðargjald sem fer eftir stærð
mælis sem hér segir:
a) Fyrir mæli allt a𠾓 kr. 1.402
b) Fyrir mæli 1″-2″ kr. 2.824
c) Fyrir mæli 3″ og stærri kr. 5.628

5.gr.

Hitaveitugjöld skv. 3. og 4. grein verða krafin mánaðarlega, þegar eftir
mælaálestur. Þó er heimilt að láta líða lengri tíma en einn mánuð milli álestra og
fækka gjalddögum. Óski notandi þess að lesið sé af mæli hans utan
reglubundins álestartíma hitaveitunnar og honum gerður sérstakur reikningur
skal hann greiða fyrir það gjald kr.1.278.
Gjalddagi hitaveitugjalda er við útsendingu reiknings eða tilkynningar um
reikningsupphæð. Ber gjaldanda að greiða reikninginn í bönkum, sparisjóðum
og öðrum greðslustöðum þar sem hitaveitan ákveður. Það eru vanskil ef gjöld
fyrir orkunotkun eru ekki greidd innan 30 daga frá útsendingardegi reikningsins.

6.gr.

Heimæðargjald Hitaveitu Reykjahlíðar skal vera sem hér segir fyrir eina
heimæð:
Hús 400-2000 m3 :
Fyrir 400 m3 kr. 258.892
og fyrir hvern rúmmetra umfram 400 m3 kr. 226
Hús stærri en 2000 m3 kr. 617.765
og fyrir hvern rúmmetra umfram 2000 m3 kr. 180
Öll gjöld í þessari grein miðast við utanmál húsa.
Stofngjald fyrir hvern mæli umfram einn á sama inntaki er 34.378 kr.
Lóðarhafar greiða auk heimtaugagjalds kostnað við lagningu heimæðar frá
stofnæð hitaveitu að húsvegg fyrir lengd lagnar umfram 50 metra.
Hitaveita Reykjahlíðar hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða
íbúð notanda sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun ber til
tilkynna með 7 daga fyrirvara.
Allan kostnað við lokun aðrennslis og opnun á ný greiðir sá sem er í vanskilum
auk kr. 2.555 í hvert skipti.

7.gr.

Nú eru leyfð afnot hitaveitunnar til annars en húshitunar svo sem heyþurrkunar
eða ræktunar og er þá hitaveitunni heimilt að ákveða gjald fyrir þau afnot
sérstaklega í hverju tilviki mð hliðsjón af gjaldskrá þessari.

8.gr.

Á öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari leggjast skattar samkvæmt gildandi
reglum á hverjum tíma.

9.gr.

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtak á kostnað gjaldanda.

10.gr.

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt orkulögum nr 58. 29.apríl 1967,
staðfestist hér merð til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum sem
hlut eiga að máli. Jafnframt er felld úr gildi eldri gjaldskrá sama efnis nr.
19/2015.

Scroll to Top