merki sameinaðs sveitarfélags

Gatnagerðargjöld, byggingaleyfisgjöld og vegna skipulagsvinnu

Samþykkt um gatnagerðargjald, stofngjald holræsa, byggingarleyfisgjald, gjöld vegna
skipulagsvinnu og afgreiðslu- og þjónustugjöld í Skútustaðahreppi.

Veittur verður 50% afsláttur árið 2022 af gatnagerðargjöldum samkvæmt samþykkt um gatnagerðargjald, stofngjald holræsa, byggingarleyfisgjald, gjöld vegna skipulagsvinnu og afgreiðslu- og þjónustugjöld í Skútustaðahreppi. Gefinn verði 80% afsláttur af sömu gjaldskrá, sé um að ræða nýbyggingu sem hefur viðurkennda umhverfisvottun á borð við Svansvottun.

I .KAFLI

Almennt.

1.gr

Almenn heimild.

Af öllum nýbyggingum og viðbyggingum í sveitarfélaginu Skútustaðahreppi skal greiða
byggingarleyfisgjald og afgreiðslu- og þjónustugjöld samkvæmt samþykkt þessari í samræmi við lög
um mannvirki nr. 160/2010. Af öllum nýbyggingum og viðbyggingum í þéttbýlinu í Reykjahlíð í
sveitarfélaginu Skútustaðahreppi skal greiða gatnagerðargjald samkvæmt samþykkt þessari, sbr. 12.
gr. laga um gatnagerðargjald nr. 153/2006. Einnig skal greiða vegna sömu framkvæmda tengigjald
holræsa samkvæmt lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998. Gjöld vegna framkvæmdaleyfa og skipulagsvinnu eru lögð á samkvæmt heimild í 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Fjárhæðir í samþykkt þessari taka breytingum 1. dag hvers mánaðar í samræmi við breytingu á
byggingarkostnaði vísitöluhússins (158.562 kr./m², byggingarvísitala 101,4 stig fyrir febrúar 2011).

II. KAFLI

Gatnagerðargjald.

2.gr.

Ráðstöfun gatnagerðargjalds.

Gatnagerðargjaldi skal varið til gatnagerðar í sveitarfélaginu og viðhalds gatna og annarra
gatnamannvirkja.
Tengi- og heimæðargjöld aðveitna og fráveitu eru innheimt sérstaklega og ekki innifalin í
gatnagerðargjaldi.

3.gr.

Gjaldstofn gatnagerðargjalds.

Gatnagerðargjald er tvíþætt. Annars vegar er það vegna nýrra bygginga og hins vegar vegna
stækkunar á eldra húsnæði.
Stofn til álagningar gatnagerðargjalds er fermetrafjöldi byggingar á tiltekinni lóð. Gjaldstofninn
er ákveðinn á eftirfarandi hátt:
a. Þegar sveitarfélagið úthlutar eða selur byggingarrétt á lóð er gatnagerðargjald lagt á í
samræmi við fermetrafjölda þeirrar byggingar sem heimilt er að reisa á viðkomandi lóð
samkvæmt gildandi deiliskipulagi.
b. Þegar gatnagerðargjald verður ekki lagt á skv. a-lið, eða ef byggingarleyfi er veitt fyrir
stærri byggingu en álagning samkvæmt a-lið var upphaflega miðuð við, er við útgáfu byggingarleyfis lagt á gatnagerðargjald í samræmi við fermetrafjölda þeirrar byggingar sem
byggingarleyfi tekur til.
Við álagningu skv. b-lið 2. mgr. skal miða við stærð húss samkvæmt samþykktum uppdráttum
og ÍST 50.

4.gr.

Útreikningur gatnagerðargjalds.

Af hverjum fermetra húss greiðist ákveðinn hundraðshluti byggingarkostnaðar pr. fermetra í
vísitöluhúsi fjölbýlis, eins og hann er hverju sinni samkvæmt útreikningum Hagstofu Íslands á
grundvelli laga nr. 42/1987. Þessi byggingarkostnaður er í febrúar 2011 158.562 kr./m².
Samþykktin gildir jafnt fyrir leigulóðir og eignarlóðir þar sem sveitarfélagið stendur að gatnagerð. Gjöld upp talin í þessari grein hér að neðan gilda í þéttbýlinu í Reykjahlíð.
Hundraðshluti byggingarkostnaðar ákvarðast eftir hústegund svo sem hér segir:

Lágmarksgjald
Einbýlishús með eða án bílgeymslu 12,0% kr. 2.870.000
Parhús með eða án bílgeymslu 10,0% kr. 1.911.000 á íbúð
Raðhús með eða án bílgeymslu 10,0% kr. 1.722.000 á íbúð
Fjölbýlishús með eða án bílgeymslu 6,5% kr. 1.435.000 á íbúð
Verslunar-, þjónustu-, iðnaðar- og annað húsnæði 7,0% kr. 2.394.000
Gripahús í þéttbýli 5,0% kr. 1.435.000

Lágmarksgjald skv. 1. mgr. skal aldrei vera hærra en sem nemur 15% af byggingarkostnaði
fermetra í vísitöluhúsi fjölbýlis eins og hann er hverju sinni skv. útreikningum Hagstofu Íslands á
grundvelli laga nr. 42/1987, um vísitölu byggingarkostnaðar.
Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir endurbyggingu, breytingu eða breyttri notkun húsnæðis
þannig að hún færist í hærri gjaldflokk sbr. 1. mgr. skal greiða gatnagerðargjald sem svarar til mismunar hærri og lægri gjaldflokksins. Lóðarhafi, eða byggingarleyfishafi þar sem það á við, á ekki
rétt á endurgreiðslu ef bygging færist í lægri gjaldflokk við slíka breytingu.

5.gr.

Undanþágur frá greiðslu gatnagerðargjalds.

Undanþegnar greiðslu gatnagerðargjalds eru eftirtaldar byggingar:
a. Lagnakjallarar og aðrir gluggalausir kjallarar, sem aðeins er gengið í innan frá.
b. Óeinangruð smáhýsi, minni en 12 fermetrar, fyrir stærri garðhús er greitt sama gatnagerðargjald og fyrir gripahús.

6.gr.

Heimild til lækkunar eða niðurfellingar gatnagerðargjalds.

Sveitarstjórn getur lækkað eða fellt niður gatnagerðargjald af einstökum lóðum í sveitarfélaginu
við sérstakar aðstæður sbr. ákvæði 6. gr. laga um gatnagerðargjald nr. 153/2006.

7.gr.

Eldri samningar og skilmálar um gatnagerðargjald.

Um samninga um gatnagerðargjald af tilteknum lóðum, sem lóðarhafar eða lóðareigendur hafa
gert við sveitarfélagið Skútustaðahrepp fyrir gildistöku gjaldskrár þessarar, svo og skilmálar varðandi gatnagerðargjald, sem sveitarstjórn hefur sett fyrir sömu tímamörk og lóðarhafi og lóðareigandi
hefur undirgengist, fer eftir samþykkt um gatnagerðargjald í Skútustaðahreppi frá 20. nóvember
2003.

8.gr.

Áfangaskipti framkvæmda.

Í þeim tilvikum þegar lóðarhafi hyggst byggja hús, annað en íbúðarhús, í áföngum, getur
sveitarstjórn heimilað slíka áfangaskiptingu og þá skal gatnagerðargjald hverju sinni greiðast
samkvæmt þeirri samþykkt sem í gildi er þegar byggingarleyfi hvers áfanga er útgefið.
Umsækjandi skal taka það sérstaklega fram í lóðarumsókn að hann ætli að reisa fyrirhugað
mannvirki í áföngum og hvenær hann hyggst hefja framkvæmdir á sérhverjum byggingaráfanga.
Verði heimiluð áfangaskipti falla áætluð gjöld í gjalddaga við upphaf hvers byggingaráfanga í
samræmi við áform lóðarhafa við úthlutun lóðarinnar.

III. KAFLI

Tengigjald fráveitu.

9.gr.

Stofngjald

Stofngjald holræsa fyrir einbýlishúsalóð er kr. 176.000. Fyrir aðrar lóðir greiðist kr. 265.000 á
hverja tengingu við fráveitukerfi sveitarfélagsins

IV. KAFLI

Byggingarleyfisgjöld.

10.gr.

Flokkun bygginga og gjaldskrá.

Samkvæmt samþykkt þessari skal greiða byggingarleyfisgjald fyrir útgáfu á byggingarleyfi sem
byggingarfulltrúi / skipulags- og byggingarnefnd samþykkir.
Innifalið í byggingarleyfisgjaldi er ein yfirferð aðaluppdrátta, byggingarleyfi, útmæling fyrir
greftri, útmæling og hæðarsetning fyrir uppslætti og útsetning lóðar, byggingareftirlit, lögbundnar
úttektir, fokheldisvottorð og vottorð um lokaúttekt.
Fyrir byggingarleyfi nýrra húsa, viðbygginga, breytinga húsa, verulegra breytinga innan lóða og
samþykki fyrir breyttri notkun greiðist fast gjald kr. 37.716. Að auki greiðist fyrir hvern fermetra
nýbygginga og viðbygginga skv. eftirfarandi:
Íbúðarhúsnæði, bílskúrar, hótel, verslanir, skrifstofur kr. 353 per m²
Iðnaðarhús, verkstæði, virkjanir kr. 288 per m²
Gripahús, hlöður, vélageymslur, tankar, ker, þrær o.s.frv. kr. 224 per m²
Frístundahús, veiðihús, fjallaskálar o.s.frv. kr. 641 per m²

V. KAFLI

Gjöld vegna framkvæmdaleyfa og skipulagsvinnu.

11.gr.

Gjöld vegna framkvæmdaleyfa.

Samkvæmt samþykkt þessari skal greiða gjald fyrir veitingu framkvæmdaleyfa vegna þeirra
framkvæmda sem afla þarf framkvæmdaleyfis fyrir. Gjaldið má ekki vera hærri upphæð en nemur
kostnaði við undirbúning og útgáfu leyfisins auk kostnaðar við tilheyrandi eftirlit með framkvæmdum. Lágmarksgjald vegna veitingar framkvæmdaleyfis er kr. 90.000. Innifalinn í framkvæmdaleyfisgjaldi er kostnaður sveitarfélagsins vegna útgáfu og undirbúnings leyfisveitingar auk kostnaðar
við eftirlit.

12.gr.

Gjöld vegna skipulagsvinnu.

Samkvæmt samþykkt þessari skal greiða gjald fyrir grenndarkynningar og deiliskipulagsbreytingar eins og hér greinir.
Umfangslítil grenndarkynning vegna byggingarleyfis kr. 19.300
Almenn grenndarkynning vegna byggingarleyfis kr. 30.000
Lítil breyting á deiliskipulagsuppdrætti eða lóðarblaði kr. 65.000
Grenndarkynning vegna breytingar á deiliskipulagi kr. 30.000
Afgreiðsla deiliskipulagsbreytingar skv. 2. mgr. 43. gr. kr. 90.000
Afgreiðsla deiliskipulagsbreytingar skv. 1. mgr. 43. gr. kr. 120.000
Afgreiðsla nýs deiliskipulags skv. 40. og 41. gr. kr. 120.000
Greitt er fyrir hvern þann lið hér að ofan sem sveitarfélagið þarf að vinna við fullnaðarafgreiðslu deiliskipulags eða deiliskipulagsbreytingar. Afgreiðslur hér að ofan innifela kostnað við
umfjöllun sveitarfélagsins auk auglýsinga um kynningu skipulagsins og gildistöku.
Landeigandi eða framkvæmdaaðili getur óskað eftir því við sveitarstjórn að gerð sé tillaga að
deiliskipulagi eða breytingu á deiliskipulagi á sinn kostnað. Um ferli slíks deiliskipulags fer skv. 40.
og 41. gr. skipulagslaga.

VI. KAFLI

Afgreiðslu- og þjónustugjöld.

13.gr.

Gjaldskrá.

Greiða skal fyrir þjónustu og leyfisveitingu sem byggingarfulltrúi veitir umfram þá sem innifalin er í byggingarleyfisgjaldi.

Hver endurskoðun aðaluppdrátta kr. 19.300
Afgreiðslugjald og endurnýjun leyfis án breytinga kr. 19.300
Aukavottorð um byggingarstig og stöðuúttekt kr. 19.300
Eignaskiptayfirlýsingar, hver umfjöllun kr. 19.300
Gjald fyrir lóðarúthlutun kr. 96.200
Gjald fyrir framlengingu lóðarúthlutunar kr. 38.500
Fyrir breytingu á lóðarsamningi kr. 19.300
Fyrir breytingu á lóðarblaði eða gerð nýs lóðarblaðs kr. 19.300
Húsaleiguúttektir kr. 19.300
Útkall byggingarfulltrúa að óþörfu kr. 19.300
Afgreiðsla stöðuleyfis kr. 19.300
Fyrir hverja auka útsetningu lóðar/húss; pr. mælingu kr. 19.300

VII. KAFLI

Greiðsluskilmálar, lögveðsréttur og endurgreiðslur.

14.gr.

Greiðsluskilmálar.

Gatnagerðargjald skv. 4. gr., tengigjöld fráveitu skv. 9. gr. og byggingarleyfisgjöld skv. 10. gr.
skal greiða innan mánaðar frá veitingu byggingarleyfis í sveitarsjóð, ella öðlast leyfi ekki gildi.
Heimilt er að semja um greiðslufrest og skal það gert skv. sérstökum greiðslusamningi. Gjöld
vegna skipulagsvinnu skv. 12. gr skal greiða áður en gildistaka skipulags er auglýst. Þjónustugjöld
skv. 13. gr. skal greiða innan mánaðar frá því að þjónustan var veitt.

15.gr.

Ábyrgð á greiðslu gatnagerðargjalds. Lögveðsréttur.

Lóðarhafi leigulóðar og eigandi eignarlóðar ber ábyrgð á greiðslu gatnagerðargjalds.
Gatnagerðargjald er ásamt áföllnum vöxtum og kostnaði tryggt með lögveðsrétti í viðkomandi
fasteign með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði.

16.gr.

Endurgreiðsla gatnagerðargjalds.

Gjöld samkvæmt 4. og 9. gr. samþykktar þessarar skulu endurgreidd ef lóðarhafi skilar úthlutaðri lóð eða ef lóðarúthlutun er afturkölluð. Hafi útsetning samkvæmt byggingarleyfi ekki farið fram
og framkvæmdir ekki hafist getur umsækjandi fengið helming byggingarleyfisgjalda samkvæmt 10.
gr. endurgreiddan. Þar með fellur byggingarleyfi niður. Endurgreiðslu vegna 4.,9. og 10. gr. er
heimilt að fresta þar til lóð hefur verið úthlutað að nýju en þó ekki lengur en í sex mánuði. Gjöld
þessi skulu endurgreidd á nafnverði án verðbóta og vaxta og skuldaviðurkenningar skulu ógiltar á
sannanlegan hátt. Ekki koma til bætur vegna hugsanlegra framkvæmda á lóðinni.
Gjöld vegna skipulagsvinnu skv. 12. gr. og þjónustugjöld samkvæmt 13. gr. eru óendurkræf.
Um endurgreiðslu fer að öðru leyti samkvæmt 9. gr. laga um gatnagerðargjald nr. 153/2006.

VIII. KAFLI

Gildistaka.

17.gr.

Samþykktin er samþykkt af sveitarstjórn Skútustaðahrepps, 23. júní 2011 samkvæmt heimild í
lögum nr. 153/2006 um gatnagerðargjald, skipulagslögum nr. 123/2010, lögum um mannvirki nr.
160/2010 og lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998.
Samþykktin öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli.
Jafnframt fellur úr gildi samþykkt um gatnagerðargjald sem samþykkt var í sveitarstjórn
Skútustaðahrepps 20. nóvember 2003, nr. 912/2003.

Scroll to Top