merki sameinaðs sveitarfélags

BRUNAVARNIR SKÚTUSTAÐAHREPPS OG ÞINGEYJARSVEITAR

I KAFLI
Almennt.

 1. gr.
  Verkefni Brunavarna Skútustaðahrepps og Þingeyjarsveitar (BSÞ) ákvarðast annarsvegar af
  lögum um brunavarnir nr. 75/2000 með síðari breytingum og reglugerðum settum samkvæmt
  þeim og hinsvegar af ákvæðum í samstarfssamningi BSÞ.
 2. gr.
  BSÞ innheimtir ferða- og uppihaldskostnað í samræmi við reglur ferðakostnaðarnefndar
  fjármálaráðuneytisins.
 3. gr.
  Slökkviliðsstjóra er heimilt að fella niður gjald vegna starfsemi ef verkefni telst þjóna
  almannahagsmunum og/eða fellur að markmiðum sem BSÞ eru sett í stofnsamningi.

II KAFLI
Lögbundin verkefni.

 1. gr.
  Sé ákvæðum 2. mgr. 29. gr. laga um brunavarnir nr. 75/2000 með síðari breytingum beitt skal
  eigandi eða umráðamaður mannvirkis eða lóðar bera kostnað samkvæmt gjaldskrá af eftirliti
  með því að farið hafi verið að kröfum um úrbætur samkvæmt 3. mgr. 29. gr. sömu laga. Einnig
  er heimilt að taka gjald fyrir öryggis- og lokaúttektir samkvæmt 2. mgr. 12. gr. sömu laga.
  Fast tímagjald fyrir hverja byrjaða klukkustund útseldrar vinnu hvers starfsmanns er 10.197
  krónur.
 1. gr.
  Eftirlit og eftirfylgni kröfugerðar.
  Fyrir eftirlit og eftirfylgni kröfugerðar skal tekið fast gjald, 10.197 kr., fyrir hverja byrjaða
  klukkustund. Þegar um útkall er að ræða utan tilskilins daglegs vinnutíma starfsmanns eru
  innheimtar 40.788 kr., auk 10.197 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram fjóra tíma fyrir
  hvern starfsmann sem sinnir verkefninu. Heimild til gjaldtöku byggir á 3. mgr. 29. gr. laga um
  brunavarnir.
 1. gr.
  Öryggisvaktir á mannvirki.
  Innheimt skal fyrir alla vinnu og akstur sem fellur til vegna öryggisvakta eftir að eiganda eða
  forráðamanni hefur verið tilkynnt ákvörðun slökkviliðsstjóra um að öryggisvakt skuli sett á
  viðkomandi húseign. Á það jafnframt við um tilfallandi vaktir vegna tímabundinna viðburða
  þar sem fullum eldvörnum verður ekki við komið eða á meðan unnið er að úrbótum á þeim.
  Innheimt er að lágmarki 40.788 kr. fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu, auk 10.197
  kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram fjóra tíma. Heimild til gjaldtöku byggir á 3. mgr. 29.gr. og 30. gr. laga um brunavarnir.
 1. gr.
  Lokun mannvirkis.
  Innheimt skal fyrir alla vinnu og akstur sem fellur til vegna lokunar mannvirkis eftir að eiganda
  eða forráðamanni hefur verið tilkynnt ákvörðun slökkviliðsstjóra um að loka skuli viðkomandi
  mannvirki. Innheimt er 10.197 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund fyrir hvern starfsmann sem
  sinnir verkefninu. Þegar um útkall er að ræða utan tilskilins daglegs vinnutíma starfsmanns eru
  innheimtar 40.788 kr., auk 10.197 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram fjóra tíma fyrir
  hvern starfsmann sem sinnir verkefninu. Heimild til gjaldtöku byggir á 3. mgr. 29. gr. og 32.
  gr. laga um brunavarnir.
 1. gr.
  Dagsektir.
  Innheimt skal fyrir alla vinnu og akstur sem fellur til frá og með ákvörðun slökkviliðsstjóra um
  dagsektir og þar til kröfum um úrbætur á eldvörnum hefur verið fullnægt. Innheimt er 10.197
  kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu. Heimild til
  gjaldtöku byggir á 3. mgr. 29. gr. laga um brunavarnir.
 1. gr.
  Öryggis- og lokaúttektir.
  Innheimt er fyrir alla vinnu sem fellur til vegna öryggis- og lokaúttektar, að lágmarki 20.394
  kr. Fyrir stærri úttektir skulu að auki innheimtar 10.197 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund
  umfram tvo tíma fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu. Heimild til gjaldtöku byggir á 3. mgr. 12. gr. laga um brunavarnir.
 1. gr.
  Útköll vegna brunaviðvörunarkerfa.
  Sé slökkvilið kallað út vegna boða frá sjálfvirku brunaviðvörunarkerfi án þess að eldur sé laus
  skal innheimt fyrir kostnaði af eftirliti með því að gerðar séu nauðsynlegar ráðstafanir til þess
  að koma í veg fyrir endurtekin falsboð.
  Innheimt er fast gjald fyrir eina klukkustund, 10.197 kr., fyrir eftirlitið. Leiði það hins vegar til
  frekara eftirlits, vegna ítrekaðra falsboðana eða alvarlegra ágalla á brunavörnum, fellur það
  undir eftirlit og eftirfylgni kröfugerðar sbr. 6. gr. þessarar gjaldskrár og er þá innheimt
  samkvæmt því. Heimild til gjaldtöku byggir á 3. mgr. 29. gr. laga um brunavarnir.
 1. gr.
  Umsagnir.
  Umsagnir slökkviliðsstjóra til einkaaðila eða annarra stjórnvalda eru ekki fyrirskrifaðar í lögum
  um brunavarnir. Umsagnir til annarra stjórnvalda eru þó eftir atvikum áskildar í lögum um aðra
  málaflokka og reglugerðum settum samkvæmt þeim.
  Innheimt er fast gjald, 10.197 kr. Þegar um útkall er að ræða utan tilskilins daglegs vinnutíma
  starfsmanns eru innheimtar 40.788 kr., auk 10.197 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram
  fjóra tíma fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu.

III KAFLI
Önnur verkefni og þjónusta.

 1. gr.
  BSÞ sinnir öðrum verkefnum sem eru ekki skilgreind sem verkefni liðsins samkvæmt lögum.
  Þessi verkefni falla þó að tilgangi Brunavarna Skútustaðahrepps og Þingeyjarsveitar sem er að
  vinna að velferð íbúa sveitarfélaganna samkvæmt samstarfssamningi, séu þau ekki falin öðrum
  til úrlausnar í lögum né framkvæmd í samkeppni við aðra aðila. Því ber að taka gjald fyrir veitta
  þjónustu.
  Fast tímagjald fyrir hverja byrjaða klukkustund útseldrar vinnu hvers starfsmanns er 18.540
  krónur nema annað sé sérstaklega tekið fram. Hér er tekið tillit til samkeppnissjónarmiða,
  þjálfunar, virkjunartíma og þess að þjónustan er aðgengileg allan sólarhringinn, allt árið. Þess
  er gætt að gjaldið endurspegli eftir bestu getu raunkostnað.
 1. gr.
  Ráðgjafarþjónusta.
  Falli ráðgjafarvinna undir ákvæði stjórnsýslulaga um upplýsinga- og leiðbeiningaskyldu skal
  sú vinna undanþegin gjaldi. Ef ráðgjafarvinnan er fyrir utan ákvæði d-liðar 1. mgr. 12. gr. laga
  um brunavarnir nr. 75/2000 með síðari breytingum, um leiðbeiningar til fyrirtækja og stofnana
  eftir atvikum um hvaðeina er varðar brunavarnir og eldsvoða vegna viðkomandi starfssemi, er
  þjónustan gjaldskyld. Innheimtar eru 18.540 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund fyrir hvern
  starfsmann sem sinnir verkefninu.
 1. gr.
  Fylgd vegna sprengiefnaflutninga.
  Sprengiefnafylgd er ekki áskilin í lögum um brunavarnir heldur getur lögreglustjóri sett fram
  kröfur um fylgd slökkviliðs við slíkan flutning. Innheimt er að lágmarki 40.788 kr. fyrir hvern
  starfsmann sem sinnir verkefninu, auk 10.197 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram
  fjóra tíma.
 1. gr.
  Viðbúnaður utan gildissviðs laganna.
  Í 2. gr. laga um brunavarnir nr. 75/2000 með síðari breytingum kemur fram að lögin gilda um
  eldvarnir og slökkvistörf vegna eldsvoða og viðbúnað við mengunaróhöppum á landi nema
  kveðið sé á um annað í lögum þessum. Lögin gilda enn fremur um björgun á fastklemmdu fólki
  úr mannvirkjum og farartækjum með sérhæfðum björgunarbúnaði. Lögin taka ekki til eldvarna
  í skipum með haffærisskírteini, loftförum, almennum vinnuvélum, bifreiðum eða öðrum
  vélknúnum ökutækjum.
  Ef óskað er eftir því að slökkviliðið sinni verkefni sem fellur utan gildissviðs laganna skal
  slökkviliðsstjóri innheimta fyrir tæki og vinnu samkvæmt gjaldskrá ef ekki liggja fyrir
  samningar um annað. Innheimta skal að lágmarki 148.526 kr., auk 18.540 kr. fyrir hverja
  byrjaða klukkustund umfram tvær fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu.
 1. gr.
  Upphreinsun.
  Upphreinsun sem fellur ekki undir skilgreiningu 3. gr. laga um brunavarnir nr. 75/2000 á
  mengunaróhappi er sinnt af slökkviliði þótt ekki sé mælt fyrir um það í lögum um brunavarnir,
  meðan ekki eru aðrir þar til hæfir aðilar tiltækir til að sinna verkefninu. Er það mat
  slökkviliðsstjóra hverju sinni hvenær sinna skal slíku tilviki.
  Slökkviliðsstjóri skal innheimta samkvæmt gjaldskrá fyrir vinnu við upphreinsun, efni sem
  notuð eru til upphreinsunar, meðhöndlun og förgun þeirra, ef ekki liggja fyrir samningar um
  annað. Innheimta skal að lágmarki 148.526 kr., auk 18.540 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund
  umfram tvær fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu.
 1. gr.
  Verðmætabjörgun og vatnslekar.
  Verðmætabjörgun sem ekki er tilgreind í brunavarnalögum, t.d. vegna vatnsleka, er sinnt af
  slökkviliði þótt ekki sé mælt fyrir um það í lögum um brunavarnir, meðan ekki eru aðrir þar til
  hæfir aðilar tiltækir til að sinna verkefninu. Slökkviliðsstjóri skal innheimta gjald fyrir vinnu
  samkvæmt gjaldskrá ef ekki liggja fyrir samningar um annað. Innheimta skal að lágmarki
  148.526 kr., auk 18.540 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram tvær fyrir hvern
  starfsmann sem sinnir verkefninu.
 1. gr.
  Tækjaleiga.
  Tækjaleiga er ekki fyrirskrifuð í lögum um brunavarnir. Þó er eðlilegt að leigja tæki sem eru
  þess eðlis að ekki er hægt að leigja þau hjá öðrum aðilum eða ef aðstæður kalla á skjóta notkun
  sem aðrir aðilar geta ekki boðið.
  Verðlagning er ákveðin þannig að hún sé ávallt í það minnsta 35% hærri en leiga á svipuðum
  eða sambærilegum tækjum sem aðrir geta útvegað til að tryggja samkeppnissjónarmið. Oftast
  er um að ræða dælu- eða körfubíla, t.d. vegna kvikmyndagerðar eða einhverrar uppákomu sem
  kallar á slíkan búnað. Verðlagning á tækjum er endurskoðuð árlega.
  Tæki BSÞ skulu aðeins notuð af starfsmönnum slökkviliðsins. Innheimt er að lágmarki 40.788
  kr. fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu, auk 10.197 kr. fyrir hverja byrjaða
  klukkustund umfram fjóra tíma, auk tækjaleigu.
 1. gr.
  Annað.
  Innheimt skal gjald fyrir aðra vinnu sem ekki er tilgreind hér og ekki er mælt fyrir um í lögum.
  Innheimt skal fyrir alla vinnu og tæki. Getur þetta átt við um þjónustu vegna sérstakra verkefna
  eins og kvikmyndatöku, móttöku erlendra þjóðhöfðingja eða sendimanna, menningarviðburða
  o.fl. þess háttar.

IV. KAFLI
Innheimta.

 1. gr.
  BSÞ annast innheimtu gjalda samkvæmt gjaldskrá þessari eða innheimtufyrirtæki sem
  verkefnið er falið samkvæmt samningi þar að lútandi. Um innheimtu gjalda skal fara eftir
  viðteknum venjum í innheimtu opinberra stofnana. Gjalddagi gjalda samkvæmt gjaldskránni
  er útgáfudagur reiknings og eindagi er 30 dögum síðar. Dráttarvextir reiknast frá gjalddaga séu
  gjöldin ekki greidd á eindaga.
  Gjöldum sem til eru komin vegna aðgerða til að knýja fram úrbætur samkvæmt lögum, sbr. 6.
  gr. t.o.m. 11. gr., fylgir lögveð í viðkomandi fasteign eða lóð, sbr. 3. mgr. 12. gr., 3. og 4. mgr. 29. gr. laga um brunavarnir nr. 75/2000 með síðari breytingum.

V. KAFLI
Gildistaka og lagastoð.

 1. gr.
  Gjaldskrá þessi, sem sett er með heimild í lögum nr. 75/2000 með síðari breytingum og
  reglugerðum settum samkvæmt þeim, er samin og samþykkt af aðildarsveitarfélögum BSÞ,
  með heimild í 1. mgr. 92. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 með síðari breytingum.
  Gjaldskráin öðlast gildi við birtingu í B-deild Stjórnartíðinda.

Samþykkt af sveitarstjórn Þingeyjarsveitar 13.12.2019.

Scroll to Top